Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme

Şube Müdürü

Şeyma YÜCE

Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdür V.

Ziraat Mühendisi

Tel: 288-2141072 Dahili: 148

Şube Müdürümüzün Özgeçmişi

ADI SOYADI Şeyma YÜCE
ÜNVANI Şube Müdür V.
TELEFON 0288 214 35 47 / Dahili: 148
E-POSTA ADRESİ seyma.yucebalci@tarim.gov.tr
DOĞUM YERİ VE TARİHİ Samsun/1987
EĞİTİM DURUMU ​ ​ ​ 2004 yılında İstanbul Kadriye Moroğlu Lisesinden mezun oldu.
2009 yılında Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi veBitki Besleme Bölümünden mezun oldu.
Namık Kemal Üniversitesi Toprak Bölümünde Arazi Kullanım Planlaması konusunda Yüksek Lisans yapmaktadır.
YABANCI DİL Orta düzeyde İngilizce
MEDENİ DURUMU Evli ve bir çocuk annesidir.
ÇALIŞMA HAYATI ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2010-2011 Malkara Analiz ve Kontrol Hizm. A.Ş. Toprak Analiz Lab.- Sorumlu Mühendis
2011-2013 Babaeski İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Mühendis
2013-2016 Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Mühendis
2016- Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-TAAD Şb. Md. V.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personel Listesi

TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ
Adı Soyadı Görevi     Dahili  E-Posta Adresi
Şeyma YÜCEŞube Müdür V.149seyma.yucebalci@tarim.gov.tr
​Hüseyin YIĞIN​Mühendis​149huseyin.yigin@tarim.gov.tr
Serhat GÜVENMühendis147 serhat.guven@tarim.gov.tr 
Özlem KARABULUT
Mühendis
147
ozlem.karabulut@tarim.gov.tr
​Murat Can YILDIRIM​Mühendis​147muratcan.yildirim@tarim.gov.tr
​​Ayhan ÇELİK​Mühendis​149
​Hasan OKUR​Mühendis​147​okur.hasan@tarim.gov.tr
​Anıl ALAY​Mühendis​anil.alay@tarim.gov.tr
​Ömer ERDEM​Mühendis
                             
    
    
    

Şube Müdürlüğünün Görevleri

TARIMSAL ALTYAPI ve ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

a) Arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama işlerini yapmak, yaptırmak,

b) Toprak ve arazi veri tabanına ilişkin çalışmaları yapmak,

c) Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak ve yaptırmak, ç) Arazi kullanım planlarını yapmak, yaptırmak,

d) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,

e)   Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovaların belirlenmesi işlemlerini yapmak,
yaptırmak,

f)  Toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının kuruluş izinleri ile ilgili işlemleri
yürütmek,

g)  Toprak ve arazilerin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması ile ilgili
çalışmalar yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, toprak, su,
biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından kaynaklanan
bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak,

ğ) Tarım dışı arazi kullanım taleplerini değerlendirmek,

h) Tarım alanlarının korunması ve amacına uygun kullanımını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve zorunlu hallerde amacı dışında kullanımına izin vermek,

ı) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek,

i) Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış veya planlanan projelerin tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak,

j) Toprak koruma kurullarının sekretarya hizmetlerini yürütmek, çalışmalarda bulunmak ve katılım sağlamak,

k) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili etüt, proje ve uygulama işlemlerini yapmak, yaptırmak

l) 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılan özel arazi toplulaştırma taleplerini değerlendirmek, kontrol etmek,

m) Arazi derecelendirme işlemlerini yapmak, yaptırmak,

n) Kırsal alan düzenlemesi, geliştirilmesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

o) İdari bağlılık işlemlerini (köy altı yerleşim birimlerinin birleştirilerek yeni köy oluşturulması, bağımsız köy oluşturulması) yürütmek,

ö) Sulama projelerinin etüt, proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak,

p) Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak koruma açısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak,

r) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,

s) Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını sağlamak,

ş) Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve desteklemek,

t) Sorunlu ve sorunlu olabilecek tarım arazilerini tespit etmek, ettirmek ve uygun projeler (Erozyon, drenaj, arazi ıslahı vd.) hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak,

u) İl dahilinde sulamaya açılan alanlarla ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak sulu tarım tekniklerini hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak.

ü) Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı çalışmaları yürütmek.

v) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

y) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması amacıyla, yapılacak müracaatların ilk değerlendirmesini ve uygun görülenler için yer seçimi ön çalışmalarını yapmak,

z) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine ilişkin sekretarya hizmetlerini yürütmek, komisyonlar oluşturmak, teknik destek sağlamak ve çalışmaları koordine etmek,

aa) Kurulmuş tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin uygulamalarını takip etmek, izlemek ve değerlendirmek,

bb) Su kaynaklarının, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğe karşı korunması ve su kalitesinin izlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek.

cc) 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama alanlarında köy gelişim alanlarını belirlemek, köy imar planlarını ve altyapı hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

çç) 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama alanlarında, zorunluluk hali ve Kanunun amaçları gözetilerek yürütülen tarım arazisinin tarım dışı amaçla kullanım izinleri, satışlar, şerhler ve tahsis işlemlerini yürütmek,

dd) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.​

''